ขับได้เร็วขนาดไหนในถนนแบบไหนโดยไม่ผิดกฎหมาย

ขับได้เร็วขนาดไหนในถนนแบบไหนโดยไม่ผิดกฎหมาย
ขับได้เร็วขนาดไหนในถนนแบบไหนโดยไม่ผิดกฎหมาย
ขับได้เร็วขนาดไหนในถนนแบบไหนโดยไม่ผิดกฎหมาย

ขับได้เร็วขนาดไหนในถนนแบบไหนโดยไม่ผิดกฎหมาย เป็นที่ถกเถียงกันอยู่เสมอเรื่องความเร็วในการใช้ถนนหลวง ว่าสรุปแล้วจะใช้ได้ที่เท่าไหร่บ้างกันแน่ ทางตำรวจทางหลวงเลยจัดทำให้เป็นรูป Demographic ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้

รถจักรยานยนต์

 • เขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล ขี่ด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ถนนทางหลวงอื่น ๆ ขี่ด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รถยนต์สามล้อ (ตุ๊กตุ๊ก)

 • เขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ถนนทางหลวงอื่น ๆ ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รถยนต์

 • เขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ถนนทางหลวงอื่น ๆ ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ทางหลวงพิเศษ (Motorway) ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รถตู้โดยสาร และรถขนส่งผู้โดยสาร

 • เขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ถนนทางหลวงอื่น ๆ ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ทางหลวงพิเศษ (Motorway) ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รถบรรทุกน้ำหนักรวมไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม

 • เขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ถนนทางหลวงอื่น ๆ ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ทางหลวงพิเศษ (Motorway) ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รถบรรทุกน้ำหนักรวมเกิน 1,200 กิโลกรัม

 • เขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ถนนทางหลวงอื่น ๆ ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ทางหลวงพิเศษ (Motorway) ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รถพ่วงและรถลากจูง

 • เขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ถนนทางหลวงอื่น ๆ ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ทางหลวงพิเศษ (Motorway) ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รถยนต์บรรทุกน้ำหนักรวมเกิน 1,200 กิโลกรัม

 • เขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ถนนทางหลวงอื่น ๆ ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ทางหลวงพิเศษ (Motorway) ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

การจำกัดความเร็วนี้ เป็นการจัดทำขึ้นมาโดยอ้างอิงจากกฎกระทรวงฉบับที่ 6 ประกอบกับฉบับที่ 10 ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522, กฎกระทรวงฉบับที่ 2 และ 3 ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 เป็นกฎที่ต้องปฏิบัติตามทุกคน